dimecres, 2 de setembre de 2009

Terra Baixa


Informació: àlbum autoconcluent (més informació). Basat en la mini-sèrie de TV del mateix nom.
Guió: Hernán Migoya/ 2.011/ Tot color/ 64 pàgines
Edita: Editorial Glenat
Idiomes: edició en català.
Es pot comprar: en botigues de còmics.

Información: álbum autoconclusivo (más información en catalán). Basado en la mine-serie de TV del mismo nombre.
Guión:
Hernán Migoya/ 2.011/ A todo color/ 64 páginas
Edita:
Editorial Glenat
Idiomas: edición en catalán.
Se puede comprar: en tiendas de cómics.


Information: album auto-conclusive (more information in Catalan). Based in the mini-serie of TV of the same name.
Script: Hernán Migoya/ 2.011/
Full color/ 64 pages
Published by: Editorial Glenat
Languages:
edition in Catalan
It can be bought: in comic shops.


 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 
 ---------------------------------------------------------------------------------------------------

 ---------------------------------------------------------------------------------------------------


---------------------------------------------------------------------------------------------------