dimarts, 13 d’abril de 2010

Serrallonga


Informació: àlbum autoconcluent. Basat en la mini-sèrie de TV del mateix nom.
Guió: Niki Navarro/ 2.008/ Tot color/ 64 pàgines
Edita: Editorial Glenat
Idiomes: edició en català.
Es pot comprar: en botigues de còmics.

Información: álbum autoconclusivo. Basado en la mine-serie de TV del mismo nombre.
Guión: Niki Navarro/ 2.008/
A todo color/ 64 páginas
Edita:
Editorial Glenat
Idiomas: edición en catalán
.
Se puede comprar: en tiendas de cómics.


Information: album auto-conclusive. Based in the mini-serie of TV of the same name.
Script: Niki Navarro/ 2.008/
Full color/ 64 pages
Published by: Editorial Glenat
Languages:
edition in Catalan

It can be bought: in comic shops.